Pravidlá a podmienky používania vernostného systému Caffe-Lucaffe

PRAVIDLÁ VERNOSTNÉHO PROGRAMU (ďalej len „pravidlá“) „VERNOSTNÁ KARTA“ (ďalej len „vernostný program“)

Tieto pravidlá vydala spoločnosť WDK group, s. r. o., so sídlom Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava, IČO: 47 524 669, IČ DPH: SK2023944131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 94438/B (ďalej len „WDK group“), ako prevádzkovateľ kaviarne „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave a ďalších prevádzok, ktoré budú v budúcnosti zo strany WDK group otvorené na území Slovenskej republiky. Tieto pravidlá platia pre využívanie vernostného programu výlučne v Slovenskej republike a pre jeho registrovaných členov, ktorých vernostné karty sú registrované a vydané v Slovenskej republike. Pravidlá sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov platných v Slovenskej republike a nadobúdajú platnosť 01. 02. 2016. Za podmienok a v rozsahu uvedenom v pravidlách a/alebo iných informačných materiáloch WDK group o vernostnom programe dáva WDK group svojim zákazníkom, ktorí sú držiteľmi vernostných kariet návrh na uzavretie zmluvy, ktorého obsahom je poskytnúť im tam uvedené formy zliav a výhod, a tiež upozorňovať ich na aktuálne novinky a na prebiehajúce zvýhodnené akciové ponuky produktov poskytovaných WDK group (ďalej len „akcie“).

1. Žiadosť o vydanie vernostnej karty

O vydanie vernostnej karty môže požiadať každý, kto dovŕšil 16. rok veku. Prihlásenie sa do vernostného programu je možné vykonať písomne, a to prostredníctvom formulára priamo v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave. Platí pritom nevyvrátiteľná domnienka, že prijatím karty a jej následným nevrátením spoločnosti WDK group, osoba, ktorej bola karta vydaná, vyjadrila súhlas s pravidlami. Za riadne vyplnené prihlásenie sa považuje také, v ktorom sú pravdivo uvedené nasledovné údaje: meno, priezvisko a e-mailová adresa, a v ktorom žiadateľ potvrdil súhlas s pravidlami vernostného programu svojím podpisom v prípade písomnej žiadosti. V prípade nedostatočne vyplneného prihlásenia môže WDK group vydanie vernostnej karty odmietnuť. Vernostnú kartu možno použiť na uplatnenie výhod podľa vernostného programu počnúc elektronickým zaznamenaním osobných údajov majiteľa karty do databázy spracúvanej na účely vernostného programu v prospech WDK group. V prípade písomnej žiadosti vydá WDK group vernostnú kartu na základe riadne vyplnenej žiadosti bezplatne, a to bezprostredne po odovzdaní žiadosti v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave.

2. Používanie vernostnej karty

Držiteľ vernostnej karty je oprávnený zúčastniť sa vernostného programu a využívať výhody, ktoré WDK group počas vernostného programu zabezpečuje. Vernostná karta je prenosná a nie je viazaná na meno držiteľa. Karta je vlastníctvom WDK group. O aktuálnych výhodách sa držiteľ karty môže informovať na internetovej stránke www.caffe-lucaffe.sk, v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave alebo v iných prevádzkach WDK group. Vernostná karta nie je kreditnou ani platobnou kartou, ale slúži len na evidenciu dosiahnutého obratu a/alebo na prehľad o nakupovaných produktoch držiteľom vernostnej karty. Pri používaní vernostnej karty WDK group neskúma totožnosť držiteľa karty, preto nezodpovedá za používanie vernostnej karty inou osobou. V prípade prekážky pri použití vernostnej karty vzniknutej v dôsledku technickej chyby WDK group v primeranom čase zabezpečí odstránenie tejto chyby a umožní zákazníkovi zverejnenú akciu využiť. V prípade zlomenej alebo inak poškodenej vernostnej karty má zákazník právo na jej bezplatnú výmenu.

3. Postup pri strate, odcudzení, zničení alebo poškodení kariet

V prípade straty, odcudzenia, zničenia alebo poškodenia môže držiteľ vernostnej karty kedykoľvek zadarmo požiadať o novú vernostnú kartu. V prípade podľa prechádzajúcej vety WDK group skôr vydanú vernostnú kartu znehodnotí. O novú rodinnú kartu možno následne požiadať osobne v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave.

4. Doba trvania účasti zákazníka na vernostnom programe

Účasť zákazníka na vernostnom programe vzniká riadnym prihlásením sa podľa bodu 1. týchto pravidiel a trvá po dobu neurčitú. Spoločnosť WDK group je oprávnená rozhodnúť o okamžitom zániku účasti držiteľa vernostnej karty na vernostnom programe, čím sa stane vernostná karta neplatnou, ak: (a) držiteľ vernostnej karty porušil pravidlá vernostného programu; (b) držiteľ vernostnej karty zneužil mechanizmus a výhody vernostného programu; (c) držiteľ vernostnej karty sa dopustil konania v rozpore s právnymi predpismi. V týchto prípadoch stráca držiteľ karty nárok na účasť na výhodách vernostnej karty. Spoločnosť WDK group ako aj držiteľ vernostnej karty môže kedykoľvek ukončiť účasť vo vernostnom programe, a to aj bez uvedenia dôvodu, na základe výpovede doručenej druhej strane. V osobitných prípadoch WDK group informuje držiteľa vernostnej karty o výpovedi písomne. Ak by WDK group chcela vernostný program ukončiť, je povinná oznámiť držiteľom vernostných kariet ukončenie vernostného programu, a to prostredníctvom internetovej stránky www.caffe-lucaffe.sk alebo na dobre viditeľných miestach v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave. Termín ukončenia vernostného programu bude dátum uvedený na uvedených informačných prostriedkoch WDK group. Po oznámení tejto skutočnosti už nebude možné požiadať o vydanie vernostnej karty.

5. Zmeny pravidiel

WDK group je oprávnená jednostranne zmeniť pravidlá, ako aj informačné materiály WDK group o vernostnom programe, určujúce pravidlá a hodnotu poskytovaných výhod z dôvodu zvýšenia úrovne služieb WDK group. WDK group je povinná informovať držiteľa karty o tomto rozhodnutí prostredníctvom zverejnenia aktuálnych pravidiel alebo informačných materiálov WDK group o vernostnom programe alebo iným vhodným spôsobom. Použitie vernostnej karty alebo akákoľvek iná dispozícia s ňou po oznámení týchto zmien, prípadne nedoručenie výpovede držiteľa vernostnej karty do 30 dní odo dňa oznámenia zmien, považuje sa za súhlas jej držiteľa s nimi.

6. Zasielanie ponúk a zliav

O výhodách a akciách je WDK group oprávnená informovať držiteľa vernostnej karty e-mailom a/alebo iným vhodným spôsobom v prípade, že s tým držiteľ vernostnej karty vyslovil svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na účely marketingu v zmysle bodu 7. vernostného programu alebo prostredníctvom informačných materiálov. E-maily sa zasielajú na poslednú e-mailovú adresu uvedenú držiteľom vernostnej karty. Prípadné zmeny e-mailovej adresy alebo priezviska môžu držitelia vernostných kariet oznámiť na internetovej stránke www.caffe-lucaffe.sk alebo osobne v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave. Žiadateľ o vydanie vernostnej karty súčasne s prijatím pravidiel udeľuje svoj súhlas, aby mu WDK group v súvislosti s vernostným programom doručovala e-mailom elektronický list obsahujúci najmä akciové ponuky a reklamné informácie WDK group. Ak žiadateľ o vydanie vernostnej karty nemá záujem o doručovanie elektronického listu, musí tak jednoznačne uviesť v žiadosti o vydanie vernostnej karty. Nesúhlas s doručovaním listu neobmedzuje žiadateľa o vydanie karty v účasti na vernostnom programe. Žiadateľ o vydanie vernostnej karty súhlasí s tým, že spracúvanie jeho osobných údajov je nevyhnutné pre plnenie podmienok vernostného programu zo strany spoločnosti WDK group.

7. Ochrana osobných údajov

WDK group je oprávnená spracovávať osobné údaje zákazníkov uvedené v bode 1. pravidiel vernostného programu na to, aby uvedené osobné údaje, ako aj údaje o nákupoch tovarov a služieb (názov tovaru, miesto nákupu, platobné podmienky a hodnota nákupu) počas trvania členstva vo vernostnom programe spracovával na účely marketingu vernostného programu (najmä distribúcie elektronického listu obsahujúceho informácie o výhodách a akciách poskytovaných zo strany WDK group), vrátane vykonávania marketingových prieskumov trhu (ďalej len „marketing“), výlučne vtedy, ak jej zákazník udelil pri prihlásení sa do vernostného programu svoj výslovný súhlas v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov) v informačných systémoch s uvedeným spracovaním osobných údajov. WDK group týmto oznamuje držiteľovi vernostnej karty, že v bode 1. uvedené a získané osobné údaje poskytne na účely zasielania elektronického listu spoločnostiam, ktoré zabezpečia výrobu a doručenie elektronického listu. Osobné údaje môže WDK group tiež sprístupniť jej externým poradcom, ktorí s WDK group spolupracujú na tvorbe a realizácii vernostného programu „Vernostná karta“ a ostatných obchodných aktivitách WDK group na území Slovenskej republiky. Súhlas zákazníka so spracovaním, poskytnutím a sprístupnením jeho osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný a zákazník môže žiadať o vysvetlenia ohľadom spracovania údajov a zmenu svojich údajov. Držiteľ vernostnej karty vyhlasuje, že ním poskytnuté osobné údaje sú pravdivé. Súhlas so spracovaním osobných údajov je odvolateľný. Odvolanie súhlasu možno kedykoľvek vykonať prostredníctvom internetovej stránky www.caffe-lucaffe.sk alebo osobne v kaviarni „Lucaffé“ na Námestí 1. mája 18 v Bratislave. Držiteľ vernostnej karty súhlasí s tým, aby po skončení platnosti tohto súhlasu boli ním poskytnuté osobné údaje bez potreby ďalšieho oznámenia držiteľovi vernostnej karty zo strany WDK group z dôvodu hospodárnosti bezodkladne zlikvidované, s výnimkou ktorá je uvedená v § 17 ods. 2 zákona o ochrane osobných údajov.